Search form

Yohane 11:28

28Ago sero baro zawa nuso Maria zawa senu munu upene ego senua awa, “Gipai ema muro ni zawa toya.”