Search form

Yohane 11:30

30Yesu nu nata atura ena Matare ge senua zara da amira dopero itinua.