Search form

Yohane 11:31

31Itinu Maria eriro bamunu Yuda ema betaira muro itiwa ami “Maria bi ditira ena di samu susawia,” asero ama ganero bamuwa.