Search form

Yohane 11:32

32Are Maria nu ose nata atura niro Yesu tamuro nuso nana koiniro ego senua awa, “O Tua, ni ego nuamesa, awa numata naso oko betamia.”