Search form

Yohane 11:33

33Ago sero di senu Yuda ema Maria ama ganewa ami Maria giro da ago di eroma sewa awa. Di sewa Yesu meni ginu mou wenu koininua awa.