Search form

Yohane 11:34

Yesu meni Lasaro awa-uzenu seka wero erinua.

34Yesu meni atata wero ego senua awa, “Nu nago gowitawi?” Ago atata wenu ego sewa awa, “Tua, mu gase.”