Search form

Yohane 11:36

36Ago wenu Yuda ema nukare nu giro ego sewa awa, “Giu. Duba nuso bamubake Lasaro nana itia.”