Search form

Yohane 11:37

37Ago sewa eni meni ego sewa awa, “Giti guma wai zo senu giti panenua da ago ine ema ei awa betai azu wero nu kora wai kokopai wai te kaka wamu inoita?”