Search form

Yohane 11:39

39Are Yesu meni ego senua awa, “Omata be gazai awa derewieu bayae.” Ago senu Mata nu betaira nubama ami ego senua awa, “Tua, nu waiko zoeto-zoeto awia, are gugumu toya.”