Search form

Yohane 11:4

4Ge ago potiwato bamunu Yesu meni niniro giro ego senua awa, “Yaya amira me awa betai kei awaise kota, ema bama meni Anutu bowi warise sai awa. Ema bama meni Anutura Mai bowi warise sero yaya awa kei awitaya.” Ago senua awa.