Search form

Yohane 11:41

41Ago senu omata dereweniwa bamunu Yesu meni iri ike niro ego senua awa, “Mama, ni isa naso nenesa, are na nimore kokopai asinona.