Search form

Yohane 11:43

43Ago sero zawa sero ego senua awa, “Lasaro, ni pusumuro mu.”