Search form

Yohane 11:45

Yesu betaise sewa.

45Yuda ema Maria nana muro itiwa amira nana dainiro meni tani putoure awa giro Yesu tuma diwa awa.