Search form

Yohane 11:48

48Nakai nu duanakai tani ago ine inuai ema dapikarago nu tuma diara Roma emara soldia meni nakai iwo wero muro ibu bamu nasokaire dubu nasokaire awa gera wamunora.”