Search form

Yohane 11:50

50Nikare ego giu. Ebata kokopai ego itia awa. Ema dubu nakai waya wai azu, ema daimata ami nakai emo betaise.” Ago senua awa.