Search form

Yohane 11:52

52Yesu betamu inoinua, awa Yuda ema emo gege kota, nu Anutura mai awiso zebu sero nowera nukare dapikarago poti dara nai dubu daimata wero nuarise betamu inoinua awa.