Search form

Yohane 11:54

54Are Yesu nu Yuda emara nana noko kaka kei awero nuamu. Nu bua mai nuso puro bamuro nata zo zazo Efraim ware kena itinua amira noisowa awa.