Search form

Yohane 11:56

56Are nukare Yesu kau inoise ibu bamura auniro ina-sa wero ego sewa awa, “Nikare nogo towi? Nu pura emire mamunoita, tepo ni?”