Search form

Yohane 11:57

57Pris babezinomare Farisayo emare nukare sai zewai wai ge ego sewa awa, “Ema zo meni nu tamuro giro saise nu puro benare.” Ago sewa awa.