Search form

Yohane 11:7

7Ago itimite nusokare nana bayamu sero bua mai nusore ego senua awa, “Muu. Yudaya zebura ewesemuro bayanekai.”