Search form

Yohane 11:8

8Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Gipai ema, waiko be zo omire Yuda ema omata meni ni damu sisera, awa nogoro amire noko nusokare nana ewesemanisekai tosi?”