Search form

Yohane 11:9

9Ago sewa Yesu meni bua waira be nuso kaka tepo wamu dago itinua awa garise sero ge bezai zo ego senua awa, “Bua waira be 12 aua itia awa. Zo nu waikore ebete susauma te oko koinamunoya. Nera kota, nu zebura zasimai gosinoya.