Search form

Yohane 12

Maria nu Yesu ou zamare meni gutenua.

1Betai Daininua amira pura nusokarera waiko be 6 ago itinu Yesu meni Betani nate kei awenua. Nu gita nata amira ana Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa. 2Are Yesu emo nena sawewa Mata meni dumunu Lasaro dai arumuro nena niwa awa. 3Nena ninoise itiwa Maria meni boto kiaka zo ou zamare kokopai zazo nuso nad zuma bamubakere, awa puro Yesura te gutero giti tu nuso meni te nuso gaenua awa. Ago wenu so itiwa awa zama sere-sere wenua awa. 4Ago wenu Yudas Iskeriot, nu Yesu kerenamu noinua, ami ego senua awa, 5“Nakai nogoro ou zamare awa potanakai 300 kina meni zuma gaero pumara moni awa bogamasare kaka potamu wetenikai?” 6Nu ema bogamasare kotumuro oko senua. Yesu bua maire amira moni awa kaita zora potasara Yudas meni dia inoise moni eni bewana pupinoisonua awa. Are ge awa senua awa. 7Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare bamere ge oko sawe. Nu ou zamare awa puro nuai na betana amire woi naso gutai gowawe. 8Erama bogamasa nukare be giti nimorekare dai nowera nuamunora. Ata nane meni awa nimorekare dai oko nuai gege nuamunona.” Ago senua awa.

9Yesu nata amira noinua amira oziga Yuda ema dainiro meni niniro muwa. Ota nukare Yesu gege gamu kota, Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa dai gamu muwa. 10Are pris babezinoma meni Lasaro dai damu ge bua wewa awa. 11Nera kota, Yuda ema dainiro meni Lasaro awa-uzenu seka wero erinua awa giro pris babezinoma doro Yesu tuma diwa, are nukare Lasaro dai damu sewa awa.

Yesu nu Yerusalem witinu ema bama meni yawa sara wewa.

12Pina atinu ema dubu bamubake meni pura nusokarera Yerusalem auniwa ami ge oziga ego niniwa awa, “Yesu tupia.” 13Ge awa niniro giro ni gomi bozero wane-wane wero ebete ena tamamu bamuwa awa. Tamuro yawa sara inoise ego sewa awa, “Tuara bera nasokai nana tupia, nu awa bowi wanekai. Nu Tua nasokai Isreli emara.” 14Yesu nu wo donki mai zo tamuro amira tame witiro arumuro bamunua. Awa ge gayai ego itia amira te wenua awa:

15Zion natara, nikare azu oko wawe.

Giu. Ema tua nisokare tupia.

Nu wo donki maira tame arumuro tupia.

16Ge awa gita bua mai nuso meni kaka giro baitamu wewa awa. Noe Yesu nu witi utu zasimai nusora ninu amire ge awa kotumuro susu giwa awa. Ge awa numore gayai, are amira te wewa awa.

17Nukare dubu bamu meni Yesu Lasaro zawa senu bi ditira ena kei awenu giwa ami ge uge wewa dubu bamu meni niniwa. 18Tani amira oziga niniwa, are ema dainiro meni baro nu ebete ena tamuwa awa. 19Ago wewa Farisayo nukare nutopekare ego toise sewa awa, “Gosinowa. Nikare ge bua gege kaputitinowa. Ema dapikarago nuso nana gege susawera.” Ago sewa awa.

Grik ema eni meni Yesu gamu sewa.

20Yuda ema pura nusokarera Yerusalem aunitinoiwa Grik ema eni meni numorekare dai aunai amira noiwa awa. 21Are Grik ema ami Filip, nu Besaida natara Galilaya zebura, amira nana baro ego sewa awa, “Otao, nakare Yesu gamu tonakare.” 22Ago sewa Filip meni baro Anderea sero eroma Yesura nana baro sewato awa. 23Sewato Yesu meni ina ego senua awa, “Na Emara Mai meni simai zasimaire pumamunona, amira be zora awinoya. 24Na ge me memeka sana niniu. Koni me zo zebura duro kaka zasamu wamunoya, awa nu imata tepo itamunoya. Ata nu zebura duro zasero eramunoya, awa nu me witai ziamunoya. 25Da ago ine, zo nu nuai nuso ara tapinowia amira nuai tepo wamunoya awa. Zo nu zebura noise nuai nuso iwo inowia ami nuai nuso zizinoise nuai me ewanana tamamunoya awa. 26Zo nu soumai naso wero nuamu wero giro na ama waise. Ago wero na nuamunona amira soumai naso nuamunoya awa. Zo nu na sou wamunoya nu awa Mama naso meni simamunoya.

27Zeme moka naso meni mamana awero zipinoya. Are na nogo samunoni? Mama, ni yaya ei awa musuni. Ago samunonita? Tepo awa. Na ge ago oko sane. Nera kota, na yaya ei awa umuro betamu sero osena. 28O Mama, ni zazo niso de ike ni.” Yesu meni ago senu utura ena ge ego osenua awa, “Na zazo naso de ike nitana, noko de ike namunona.” 29Ago senu ema dubu dopero itiwa ami niniro ego sewa awa, “Tarara gatetia.” Ota eni meni ego sewa awa, “Angelo zo meni ge numore sesi, tanita.” 30Ago sewa Yesu meni nusokare nana bera puro ego senua awa, “Ge awa namore kota, nikare emo kei awetia. 31Zeme Anutu meni zebura ema bama awina-dawina wamunoya. Zeme na zebu emira tua dereniro masi nuso pumamunona. 32Nukare na zebura ena puro witi ike nara zebu serora ema bama zumana naso nana mamunora.” Ago senua awa. 33Awa betai nogo betamu inoinu amira ge awa senua. 34Ago senu ema itiwa ami ego sewa awa, “Nakare ge gayai itia amira ego gosinowenakare awa: Soyai Ema nasokare Kristo nu kaka betamu nuai gege nuamunoya. Ata nine meni awa ego tosa, ‘Emara Mai puro witiro nira ikonamunora.’ Nogoro ago tosi? Emara Mai aweni?” 35Ago sewa Yesu meni ge ina ego senua awa, “Zasimai meni nisokare nana ena be apunu-kaka gege zasimamunoya awa. Are mume meni nikare dowai azu, zasimai itai zasimaire noiwo. Zo nu mumera susawise ebata oko gosinoya. 36Are zasimai nisokare nana itai duba meni tuma didinoise dubu nuso wero noiwo.” Yesu meni ge ago sero nukare doro baro bezero noisonua awa.

Yuda ema dainiro meni Yesu kaka tuma diamu wewa.

37Yesu nu tani putoure dainiro nusokare nana giti mokara wero munu gosinoise nu tuma kaka diamu wewa awa. 38Awa porofete Yesayara ge me waise ago ine wewa awa. Nu ge ego gaenua awa,

Tua, oziga niso sawenakare ai meni

gawi me inowi? Tua meni putou nuso

are kereninu?

39Are nukare Yesura ge niniro nu tuma diai ine tepo wewa. Nera kota, Yesayara ge gayai zo itinua. Ge awa ego ewa,

40Anutu meni ego senua awa,

“Nukare giti moka meni nena gai azu, o duba meni nena kotumuro gai azu, o duba nusokare kapetenara na nukare kora wai azu.” Anutu meni ago sero senu giti moka nusokare guma wenua, ota nu duba nusokare gazenu omata ine wenua.

41Yesaya meni ge awa gaenua. Nera kota, nu Yesura simai zasimaire giro ge awa Yesure senua awa.

42Yuda emara gita wai ema dainiro meni Yesu tuma diwa. Ata nukare tuma diai nusokare kerenara Farisayo meni nukare yere ibura ena esenai azu, tuma diai bezero noisowa awa. 43Ago wewa, nera kota, Anutu meni nukare bowi waise awa yaba pei-kaka inoisowa. Ata ema meni nukare bowi warise awa yaba bamubake inoisowa awa.

44Yesu meni zawa sero ego senua awa, “Zo nu na tuma diamunoya ami na gege kota, na senu osena nu awa dai tuma diamunoya. 45Ota zo nu na gamunoya ami na senu osena awa dai gamunoya. 46Zo nu na tuma diamunoya ami mumera itai azu sero na zasimai ine ami zebura osena awa. 47Zo nu ge naso niniro kaka dimamu duamunoya nu awa nane oko gera potamunona. Na ema gera potamu kota, korawamu osena awa. 48Zo nu ge naso niniro doro na azu samunoya amira zas itia. Ge towena ami ama be bamura ena zas nuso wamunoya. 49Nera kota, na ge towena, awa duba nasora oko towena. Mama na senu osena ami ge sanise sero na tugata-magata wenua awa. 50Na ego gosinowena: Mamera ge meni nuai me ewanana tapinowia. Are ge towena awa Mama meni sero gipenua te towena awa.” Ago senua awa.