Search form

Yohane 12:1

Maria nu Yesu ou zamare meni gutenua.

1Betai Daininua amira pura nusokarera waiko be 6 ago itinu Yesu meni Betani nate kei awenua. Nu gita nata amira ana Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa.