Search form

Yohane 12:11

11Nera kota, Yuda ema dainiro meni Lasaro awa-uzenu seka wero erinua awa giro pris babezinoma doro Yesu tuma diwa, are nukare Lasaro dai damu sewa awa.