Search form

Yohane 12:13

13Ge awa niniro giro ni gomi bozero wane-wane wero ebete ena tamamu bamuwa awa. Tamuro yawa sara inoise ego sewa awa, “Tuara bera nasokai nana tupia, nu awa bowi wanekai. Nu Tua nasokai Isreli emara.”