Search form

Yohane 12:15

15Zion natara, nikare azu oko wawe.

Giu. Ema tua nisokare tupia.

Nu wo donki maira tame arumuro tupia.