Search form

Yohane 12:2

2Are Yesu emo nena sawewa Mata meni dumunu Lasaro dai arumuro nena niwa awa.