Search form

Yohane 12:20

Grik ema eni meni Yesu gamu sewa.

20Yuda ema pura nusokarera Yerusalem aunitinoiwa Grik ema eni meni numorekare dai aunai amira noiwa awa.