Search form

Yohane 12:22

22Ago sewa Filip meni baro Anderea sero eroma Yesura nana baro sewato awa.