Search form

Yohane 12:26

26Zo nu soumai naso wero nuamu wero giro na ama waise. Ago wero na nuamunona amira soumai naso nuamunoya awa. Zo nu na sou wamunoya nu awa Mama naso meni simamunoya.