Search form

Yohane 12:27

27Zeme moka naso meni mamana awero zipinoya. Are na nogo samunoni? Mama, ni yaya ei awa musuni. Ago samunonita? Tepo awa. Na ge ago oko sane. Nera kota, na yaya ei awa umuro betamu sero osena.