Search form

Yohane 12:28

28O Mama, ni zazo niso de ike ni.” Yesu meni ago senu utura ena ge ego osenua awa, “Na zazo naso de ike nitana, noko de ike namunona.”