Search form

Yohane 12:32

32Nukare na zebura ena puro witi ike nara zebu serora ema bama zumana naso nana mamunora.” Ago senua awa.