Search form

Yohane 12:33

33Awa betai nogo betamu inoinu amira ge awa senua.