Search form

Yohane 12:34

34Ago senu ema itiwa ami ego sewa awa, “Nakare ge gayai itia amira ego gosinowenakare awa: Soyai Ema nasokare Kristo nu kaka betamu nuai gege nuamunoya. Ata nine meni awa ego tosa, ‘Emara Mai puro witiro nira ikonamunora.’ Nogoro ago tosi? Emara Mai aweni?”