Search form

Yohane 12:37

Yuda ema dainiro meni Yesu kaka tuma diamu wewa.

37Yesu nu tani putoure dainiro nusokare nana giti mokara wero munu gosinoise nu tuma kaka diamu wewa awa.