Search form

Yohane 12:4

4Ago wenu Yudas Iskeriot, nu Yesu kerenamu noinua, ami ego senua awa,