Search form

Yohane 12:42

42Yuda emara gita wai ema dainiro meni Yesu tuma diwa. Ata nukare tuma diai nusokare kerenara Farisayo meni nukare yere ibura ena esenai azu, tuma diai bezero noisowa awa.