Search form

Yohane 12:45

45Ota zo nu na gamunoya ami na senu osena awa dai gamunoya.