Search form

Yohane 12:47

47Zo nu ge naso niniro kaka dimamu duamunoya nu awa nane oko gera potamunona. Na ema gera potamu kota, korawamu osena awa.