Search form

Yohane 12:5

5“Nakai nogoro ou zamare awa potanakai 300 kina meni zuma gaero pumara moni awa bogamasare kaka potamu wetenikai?”