Search form

Yohane 12:7

7Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare bamere ge oko sawe. Nu ou zamare awa puro nuai na betana amire woi naso gutai gowawe.