Search form

Yohane 12:9

9Yesu nata amira noinua amira oziga Yuda ema dainiro meni niniro muwa. Ota nukare Yesu gege gamu kota, Lasaro betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa dai gamu muwa.