Search form

Yohane 13

Yesu meni bua mai nusora te sewenua.

1Betai Daininua amira pura be zora awinoinu Yesu nu nutope ego ginua awa, “Na zebu doro ewesemuro Mamera nana witamunona amira be zora awinoya.” Ago gosinoise giro bua mai nuso zebura noisowa awa dubara dumi pumunua. Dumi pumai nuso awa kaka tepo wamu.

2Pire nukare nena namu auniro itiwa tani ego ine kei awenua. Simonra mai Yudas Iskeriot nu Yesu kerenaise Satan meni kotumai awa emoko duba nusora potinu itinua awa. 3Are Yesu meni ego ginua awa: “Mama nu nena dapikarago wana nasora potinu itewia. Na Anutura nana ena osena, noko Anutura nana ewesemuro witamunona.” 4Kotumai ago gosinoise nena ninoinua awa doro eriro tama woi nuso tame awa dutero poti enibara niro tauli zo puro ipune awero 5ou tewara zozero bua mai nusora te sewenua awa. Sewero tauli ipune itinua ami te nusokare gaenua. 6Ago inoise mai enira te sewero amire Simon Petorora te sewamu wenu nu ego senua awa, “Ni Tua meni te naso sewamu tosa?” 7Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Tani inona emira susu ni oko gosinosa. Noma ama gamunosa.” 8Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Tepo awa. Ni te naso oko sewamunosa.” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na te niso kaka sewamu wana ni namore dai duba da wero oko nuamunosa.” 9Ago senu Simon Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, ago sero giro te naso gege kota, wanere gitire dai sewe.” 10Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Zo nu ou gutero noma te nuso gege sewai tama saramamunoya. Nikare saramai. Ata nisokare nana zo meni saramaire oko nowia.” 11Nu kerenai ema awa gosinoise amire ego senua awa, “Nisokare nana zo meni saramaire oko nowia.”

Te sewaira susu senu giwa.

12Yesu meni te nusokare sewero pesuniro tama woi nuso iboi noko wosuniro arumuro itise ego senua awa, “Na nena nimorekare wetena amira susu gosinowita? 13Nikare namore gipai ema asise, o Tua asise awinoise nowewa. Na ago wero nowena, are me towewa. 14Are na Tua nisokare o gipai ema nisokare meni na natope puro osisinoise te nisokare sewetena giro nikare nitopekare puro osisinoise te ina-sewa inoise nuawa te wamunoya. 15Na tani nimorekare gipetena awa puro noise na wetena da ago ine inoise noiwo. 16Na me memeka sana niniu. Soumai zo meni ema tua nusora nuai awa dainiro nuai ine oko itia. Ota buara senu bamunua ami buara mama dainai ine oko itia. 17Are nikare ge awa niniro baitiro amira te nuamunowa, awa nikare yawa sara wamunowa.

18Na ge sesena ami nikare dapikarago oko pupinoya. Dubu sianiro pumuna nikare awa gosinona. Ata ge gayai zo ego itia awa me waise sai itia, ‘Ma ewawena ninowia ami na damu toya.’ 19Tani awa kaka kei awamure na nikare bere-bere tugata inona. Are ama tani awa kei awai amire nikare namore ego sewo, ‘Nu me Soyai Ema nasokai Kristo.’ 20Na me memeka sane. Zo nu nikare buara potina awa sawa diamunoya ami buara mama na sawa dia ago ine wamunoya. Zo nu na sawa diamunoya ami na senu osena nu awa dai sawa dia ago ine wamunoya.

Yesu meni Yudasra susu kereninua.

21Yesu nu ge ago sero moka nuso waya wenu giro kereniro ego senua awa, “Na me memeka nimorekare sane. Nisokare nana zo meni na kereniro iwora nana wanera potamunoya.” 22Ago senu bua mai nuso nukare ina-ga wero are toi asero kau wewa awa. 23Are mai zo Yesura nana zorage itinua. Yesu nu ara tapinoisonua. 24Are Simon Petoro meni giti-awa meni etete wero ego senua awa, “Atata we sai gase. Are toi?” 25Ago senu mai ami Yesu nana zorage baro be dane potiro ego senua awa, “Tua, ni are tosi?” 26Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Porong sura patiro potana namunoya nu amire tona.” Ago sero porong sura patiro Simonra mai Yudas Iskeriot amire potinu ninua awa. 27Ninu Satan meni moka nusora toinua awa. Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Tani wamu tosa awa eya weyo.” 28Ge ago Yudasre senu eni dai itiwa ami gera susu kaka gamu wewa awa. 29Eni meni ego sewa awa, “Yudas nu moni nasokai dia inowia, are nu pura emira nena zo paise sesi susawita? Ota ema bogamasare moni kanowaise toi?” Ago sewa awa. 30Yudas nu porong niro eya eriro pi mumere bamunua awa.

Potai ge seka.

31Yudas bamunu Yesu meni bua mai enire ego senua awa, “Emara Mai amira zazo de ike naira be zeme zora awetia. Tani naso nana kei awamunoya ami Anutura zazo de ike namunoya. 32Are na Emara Mai meni Anutura zazo de ike nana nu nutope zazo naso de ike namunoya. Agoro be iboi tepo, eya de ike namunoya. 33O mai awiso naso, na be apunu-kaka nimorekare dai nuamunona. Ama nikare na kau wamunowa. Are na Yuda ema enire sisena da ago ine nimorekare sane. Na bayamunona amira nikare bayai ine oko itia. 34Are na potai ge seka zo nimorekare potitinona. Dubara dumi ina-pa wewo. Na nikare dubara dumi pumawena nowewa ago ine nitopekare dubara dumi ina-pa inoise noiwo. 35Nikare dubara dumi ina-pa inoise nuawa ema nikare giro Yesura bua mai wero nora asamunora.” Ago senua awa.

Yesu meni Petoro nu begi wamu inoinua amira ge senua.

36Ago senu Simon Petoro meni atata wero ego senua awa, “Tua, ni nago bayamunosi?” Ago atata wenu Yesu meni ina ego senua awa, “Na bayamunona amira ni zeme emire bayai ine oko itia. Noma ama bayamunosa.” 37Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Tua, ni nera na zeme nimore dai bayai ine oko itia asinosi? Na ni emo inoise nuai naso sisamunona te awa.” 38Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni na emo nuai niso sisamu tosa? Na me memeka sane. Kokara ge kaka samure nine na begi wasa be etorobara wamunoya.” Ago senua awa.