Search form

Yohane 13:12

Te sewaira susu senu giwa.

12Yesu meni te nusokare sewero pesuniro tama woi nuso iboi noko wosuniro arumuro itise ego senua awa, “Na nena nimorekare wetena amira susu gosinowita?