Search form

Yohane 13:21

Yesu meni Yudasra susu kereninua.

21Yesu nu ge ago sero moka nuso waya wenu giro kereniro ego senua awa, “Na me memeka nimorekare sane. Nisokare nana zo meni na kereniro iwora nana wanera potamunoya.”