Search form

Yohane 13:24

24Are Simon Petoro meni giti-awa meni etete wero ego senua awa, “Atata we sai gase. Are toi?”