Search form

Yohane 13:26

26Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Porong sura patiro potana namunoya nu amire tona.” Ago sero porong sura patiro Simonra mai Yudas Iskeriot amire potinu ninua awa.