Search form

Yohane 13:28

28Ge ago Yudasre senu eni dai itiwa ami gera susu kaka gamu wewa awa.